alfabet F
Financieringskosten
Financiersvergoeding
Fiscaal voordeel
Fiscale schijven
Fix(e)hypotheek
Fixatieprovisie
Forfait

hypotheek.ikstart.nl
 

Welkom op de financiele begrippen pagina van hypotheek.ikstart.nl.

 kies de eerste letter van het begrip of woord.
  a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

A -- omhoog

Aanbesteding
Aanhorigheid
Aankoopwaarde garantieverzekering
Aanpasbaar bouwen
Aanschrijving
ABC-akte
Acceptatie van een hypotheekofferte
Accessie
Accessoir recht
Administratiekosten
Afkoopwaarde
Afkopen levensverzekering
Aflossingsschema
Aflossingsvrije hypotheek
Afsluitkosten
Afsluitprovisie
Aftrekpost
Akte van levering
Algemene Voorwaarden
Annuiteitenhypotheek
Annuleren
Annuleringskosten
Anti-speculatiebeding
Appartement
Appartementsrecht
Arbeidskostenforfait
Arbeidsongeschikt
Arbitraal beding
Architectenregister
Are
Artikel 12-gemeente
Artikel 19-procedure
Assurantiebeding
Authentieke akte

B -- omhoog

Baatbelasting
Bandbreedterente
Bankgarantie
Bankhypotheek
Basisaftrek
Basishypotheek
Basisrente
Bebouwingsdichtheid
Belastbaar bedrag
Belastbaar inkomen
Belastbare som
Belastingaangifte
Belastingaftrek
Belastinggrondslag
Belastingplan 2001
Belastingschijven
Belastingvrije som
Beleggingsfonds
Beleggingshypotheek
Beneficiair aanvaarden
Beperkt recht
Bereidstellingsprovisie
Beroepschrift
Beroepskosten
Beschermd stads-of dorpsgezicht
Beschermd wonen
Beschikking
Bestemmingsplan
Bestuurder
Betekenen
Bewonersverklaring
Bewoonde staat
Bezitloos pandrecht
Bezwaarde eigendom
Bezwaarschrift
Bijdrageregeling geluidshinder nieuwe woningen
Bloot-eigenaar
Blote eigendom
Bodemrecht
Boedelscheiding
Boeterente
Boetevrij aflossen
Boetevrije aflossing
Bouw- en woningtoezicht
Bouwbesluit
Bouwdepot
Bouwexploit
Bouwfinanciering
Bouwgarant
Bouwhypotheek
Bouwrente
Bouwsomlimiet
Bouwtermijnen
Bouwvergunning
Bouwverordening
Box I
Box II
Box III
Boxenstelsel
Breukdeel
Bruto inkomen
Bruto maandlasten
BTW
Budgetteren
Burgemeester en Wethouders

C -- omhoog

CAI
Canon
CAR-verzekering
CAS
Cascowoning
Catalogushuis
Centiare
Centraal Testamentenregister
Cessie
Click-vast rente
Comparant(en)
Constructie all-risk (CAR) -verzekering
Consumptief krediet
Contante waarde
Contante waarde van het renteverschil
Contractrente
Contractuele aansprakelijkheid
Controlekosten
Conversie
Conversiekosten
Courtage
Crediteur

D -- omhoog

Dading
Dagrente
Dalrentegarantie
Debiteur
Deelopdracht
Depot
Depotrente
Disagio
Doorloopconstructie
Duurzaam bouwen
Dwaling
Dwingend recht

E -- omhoog

E-biljet
Economisch eigendom
Economische gebondenheid
Economische huurwaarde
Economiser
Effectenhypotheek
Effecthypotheek
Effectieve rente
Eigen middelen
Eigendomsakte
Eigendomsbewijs
Eigenwoningforfait
Eigenwoningrente
Eindheffing
Eindschuld
Erfdienstbaarheid
Erfgenaam
Erflater
Erfpacht
Erfpacht(recht)
Erfpachtcanon
Erfrecht
Ernstige gebreken
Executeur-testamentair
Executie
Executieverkoop
Executiewaarde
Exoneratie
Expiratiedatum
Exploitatierekening
Extra aflossen
Extra aflossing
Extra premiestorten
Extra storting

F -- omhoog

Financieringskosten
Financiersvergoeding
Fiscaal voordeel
Fiscale schijven
Fix(e)hypotheek
Fixatieprovisie
Forfait

G -- omhoog

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Garantiecertificaat
Garantieregeling en † waarborgregeling
Gebonden eigendom
Gebouwde aanhorigheden
Gebouwde eigendom
Gebouwde onroerende zaken
Gedeputeerde Staten (GS)
Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Gekwalificeerde meerderheid†van stemmen
Gemeenschap van goederen
Gemeenschappelijk eigendom
Gemeenschappelijke ruimte
Gemeentefonds
Gemeentegarantie
Gemeenteraad
Gemeentewet
Gemengde verzekering
Gereedmeldingsformulier
Gerichte aankoopopdracht
Gezamenlijk eigendom
Gezondheidsverklaring
Grondexploitatie
Grondrente tot transport

H -- omhoog

Hectare
Heffingskorting
Heffingsrente
Herberekening van de annuÔteit
Herbouwwaarde
Herinrichtings- kosten
Herstelperiode
Hertaxatie
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hoog laagconstructie
Horizontaal eigendom
Huisvestings- vergunning- verordening
Huisvestingswet
Huizenprijzen
Huurbeding
Huurkoop
Huurwaarde forfait
Huwelijkse voorwaarden
Hybride hypotheek
Hybrideverzekering
Hypothecaire inschrijving
Hypothecaire lening
Hypotheek
Hypotheekakte
Hypotheekaktekosten
Hypotheekgever
Hypotheekkantoor
Hypotheeknemer
Hypotheekofferte
Hypotheekrecht
Hypotheekregister
Hypotheekrente
Hypotheekrente tijdens de bouw

I -- omhoog

In gebreke stellen
Inboedelverzekering
Indemniteitsbeginsel
Indicatief bodemonderzoek
Infrastructuur
Inkomentoetsing
Inkomstenbelasting
Inspanningsverbintenis
Inspectie(kosten)
Intentieverklaring
Interingsvrijstelling
Invorderingsrente
Invorderingsvrijstelling

J -- omhoog

Jaarinkomen
Jaaropgave loonbelasting
Jaarrekening
Juridische eigendom
Jurisprudentie

K -- omhoog

Kadaster
Kadastraal recht
Kapitaalsuitkering
Kapitaalverzekering
Kavel
Kettingbeding
Keurmerk Hypotheek Bemiddeling
KEW
Kindsdelen
Koninklijk Besluit
Koop-/aanneemsom
Koop-/aannemingsovereenkomst
Koopovereenkomst
Koopovereenkomst / aannemingsovereenkomst
Koopsompolis
Kosten Koper (k.k.)
Kosten Nationale Hypotheek Garantie
Krediethypotheek
Kruislingse premiebetaling
Kubieke meter (m≥)
Kwalitatief lidmaatschap
Kwaliteitstoets
Kwaliteitsverklaring
Kwijting

L -- omhoog

Ladderrecht
Ladenplan
Landelijke Makelaars Vereniging (LMV)
Langstlevende testament
Leasen
Legaat
Legataris
Legator
Leges
Leges gemeentegarantie
Legitieme portie
Legitimaris
Levenhypotheek
Levenhypotheek met beleggingsoptie, (-keuze)
Levensverzekering
Leveringen buiten het bestek
Lijfrente
Lijfrente verzekering, lijfrente hypotheek
Lijfrente-aftrek
Lineaire hypotheek
Loonbelasting
Loonbelastingbeschikking

M -- omhoog

Maatschappelijk gebonden eigendom
Maatschappelijke gebondenheid
Maisonnette
Makelaar
Makelaar onroerend goed (o.g.)
Makelaarscourtage/ Makelaarskosten
MBV
Meeneemfaciliteit
Meenemen van uw hypotheek
Meerwerk
Meerwerk-/verbeteringskosten
Meldingsplichtig bouwwerk
Middelrente
MinisteriŽle beschikking
Minuut
Model bouwverordening
Model koop- / aannemingsovereenkomst
Model koopovereenkomst
Modelregeling verkoop huurwoningen
Modelverordening

N -- omhoog

Nabestaandenlijfrente
Nalatenschap
NAP
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Natrekking
Natuurlijke verbintenis
Nederlandse Vereniging van†Makelaars in Onroerende Goederen (NVM)
Negatieve inkomsten
NEN
Netto maandlasten
Netto-werkelijke rente
Nibud
Nietig verklaren
Niet wijzigingsbeding
Niet-zuivering
Nominale rente
Notaris
Notariskosten

O -- omhoog

Objectsubsidie
Omslagheffing
Omzettingskosten
Onbewoonde staat
Onbezwaard eigendom
Onderhands
Onderhandse aanbesteding
Onderhandse akte
Onderpand
Onderzetting
Ongebouwde eigendommen
Onroerend Goed
Onroerende zaak
Onroerende zaakbelasting
Onroerende zaakbelasting, OZB
Ontbindende voorwaarde
Ontbindende voorwaarden
Ontvankelijk
Onverdeelde eigendom
Onzuiver inkomen
Oorspronkelijke hoofdsom
Open eind clausule constructie
Openbare verkoop
Opeten van de eigen woning
Oplevering
Opnamekosten
Opplussen
Opschortende voorwaarde
Opstal
Opstalverzekering
Optie
Opzegtermijn
OriŽntatie opdracht
Oudedagslijfrente
Ouderenaftrek
Ouderlijke boedelverdeling
Overbruggingskrediet
Overbruggingslijfrente
Overdraagbare premie
Overdracht basisaftrek
Overdracht subsidie
Overdrachtsakte
Overdrachtsbelasting
Overdrachtskosten
Overheidsbijdrage
Overhevelingstoeslag
Overlijdensrisico verzekering
Overmaat
Overmacht
Overnamebeding
Oversluiten
Oversluitprovisie
Overstapfaciliteit
Overwaarde

P -- omhoog

Pandrecht
Partnerconstructie
Partnerpensioen
Partnerregistratie
Passeerdatum
Passeren
P-biljet
Perceel
Persoonlijk inkomen
Planschade
PM
Positieve negatieve hypotheekverklaring
Precariorechten
Prefabbouw
Preferente crediteuren
Premiedepot
Premiekoopwoning
Premiestorting(en)
Premievrij maken
Premievrijmaking
Premiewoning
Prestatie-eis
Presteren
Privť-bezit
Privť-clausule
Pro memorie (PM)
Pro resto hoofdsom
Procescertificaat
Productcertificaat
Programma van eisen
Projectaanbieding
Projecthypotheek
Projectrente
Publieke werken

Q -- omhoog

R -- omhoog

Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
Raad van State
Recht van opstal
Rechtsbijstand verzekering
ReŽle rente
Referentiebestek
Regie
Registergoed
Regresrecht
Rekenrente
Rekenvergoeding
Rente bijschrijven
Rente tijdens de bouw
Rentebedenktijd
Rentefixatieperiode
Rentegarantie
Renteherziening
Rentemarge
Rentemiddeling
Renteopslag
Rente-opslag
Rentevaste periode
Rentevrijstelling
Reservefonds
Restantschuld
Restitutie boeterente
Restschuld
Resultaatverbintenis
Retributie
Revisietekening
Rijks Monument
Rijksrekenrente
Rioolrecht
Risicopremie
Risicoregeling, -verrekening
Roerende zaken
Royeren
RvA

S -- omhoog

Salderen van rente
Salderingsregeling
Samenlevings overeenkomst
Saneringscontract
Scheiding en deling
Schetsplan
Schoongrond verklaring
Semi-bungalow
Senioren Thuistest
Serviceflat
Servicekosten
Servituut
Sleutelklaar
Sloopvergunning
Sociale huursector
Sociale koopwoning
Sondering
Souterrain
Spaarbeleggings hypotheek
Spaarhypotheek
Splitlevel woning
Splitsings(-akte, -reglement, -vergunning
Staat van baten en lasten
Stadsvernieuwings fonds
Standaard Referentiebestek Woningbouw
Standaard Voorwaarden Rechtsverhouding†opdrachtgever -architect (SR-97)
Statuten
Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland
Stichtingskosten
Strekkende meter (mĻ)
Subjectsubsidie
Subsidie bij aankoop huurwoning (koopgewenningsbijdrage)
Successierechten
Successiewet
Suite (kamer en suite)
Systeembouw

T -- omhoog

Taxatie
Taxatiekosten
Taxatierapport
Technische omschrijving
Technische ruimte
Testament
Testament op de langst levende
Testateur
Tijdelijke oudedagslijfrente
Toerekenbare tekortkoming
Tophypotheek
Topopslag
Toprente
Traditioneel gebouwde huizen
Traditionele levenhypotheek
Tranches
Transportakte
Transportaktekosten
Travee
Turn key
Tweede hypotheek
Tweede oplevering
Twee-onder-ťťn-kap-woning
Tweeverdienershypotheek

U -- omhoog

UAV
Uitgestelde lijfrente
Uitritvergunning
Uitsluitingsclausule
Uitstelrente
Uitwinning
Unanieme meerderheid van stemmen
Unit
Unit linked verzekering
Universal-life verzekering
Utiliteitsgebouw

V -- omhoog

Variabele rente
Vaste inschrijving
VECIBIN
Verbindend verklaren
Verbintenis
Verblijfsruimte
Verblijvingsbeding
Verborgen gebreken
Verbouwings- overeenkomst 1998
Vereniging Bemiddelaars Onroerende zaken (VBO)
Vereniging van appartements- eigenaren (VVE)
Vereniging van eigenaren
Vergadering van de vereniging van appartementseigenaren
Vergoeding
Vergoeding over grondkosten bouwtermijnen
Vergunningsplichtig bouwwerk
Vergunningsvrij bouwwerk
Verhuisgeneigdheid
Verificatievergadering
Verkeersruimte
Verklaring van afstand
Verklaring van eensluidendheid
Verklaring van erfrecht
Verklaring van geen bezwaar
Verkoop onder voorwaarden
Verkrijgingskosten
Verletkosten
Vermogensbelasting
Vermogensrendements heffing
Verontreinigings heffing
Verordening
Verpanden
Verpanding
Verrekenbeding
Vertoogschrift
Vertragingsrente
Vertragingsschade
Vervangingsschade
Vervreemden
Verwerking van rechte
Verwerpen
Verwervingskosten
Verzekerd kopen
Verzoekschrift
Vierkante meter (m≤)
Voetverklaring
Volle eigendom
Volmacht
Volstrekte meerderheid van stemmen
Vooraftrek van belasting
Voorbehoud van vruchtgebruik
Voorbereidingsbesluit
Voorfinanciering
Voorlopig koopcontract
Voorlopige teruggave
Voorlopige voorziening
Vrij op naam
Vrij te aanvaarden
Vrije doorgang
Vrije eigendom
Vrije hoogte
Vrije sectorwoning
Vrije verkoopwaarde
Vrije vestiging
Vrije sectorwoning
Vrijstaand huis
Vrijwillige onderhandse verkoopwaarde
VROM
Vruchtgebruik
Vruchtgebruik testament

W -- omhoog

waarborg
Waarborgcertificaat
Waarborgfonds Eigen Woningen
Waarborgsom
Waardegrondslag
Waardepeildatum
Waterschapsheffing
Wederkerig finaal verrekenbeding
Wegneembeding
Welstandscommissie
Werkbare werkdagen
Wet Brede Herwaardering
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Wet Voorzieningen Gehandicapten
Wet Waardering Onroerende Zaken, WOZ
Wetsfictiegemeenten
Wettelijk erfdeel
Wettelijke rente
Winstdeling
Woningdichtheid
Woningverbeteringssubsidie
Woningwet
Woonlasten
Woonzorgcomplexen
WOZ
WVG Niks gevonden? zoek verder met  google.ikinternet.nl:
Google

geef je mening!
 

advies hypotheek | makelaar zoeken | vakantiehuisjes zoeken | auto overzicht | uitzendbureauadvies hypotheek
contact | nieuwsbrief | vacatures | over.ikinternet |