hypotheken:
hypotheek
online hypotheek
hypotheekadviseur zoeken
hypotheekvormen
hypotheekofferte
hypotheek vergelijk
vergelijk hypotheek
advies hypotheek
actuele hypotheek rente
actuele hypotheekrente
laagste rente
rekenmodules:
maximale hypotheek berekenen
hypotheekbehoefte
hypotheeklasten
maandlasten
maandlasten berekenen
financieel advies
personal finance
fiscaal advies
financieel advies
adviseur zoeken:
belastingadviseur
pensioen advies
financieel adviseur
accountant
verzekering:
assurantieadviseur
verzekering
assurantie pagina
pensioenen:
pensioenadviseur
pensioenen
levensloop info

pensioen-advies.ikstart.nl
 

Welkom op de pensioen advies pagina, met antwoord op diverse pensioen gerelateerde vragen!naar boven


Aanvullend pensioen
Nederland kent een ouderdomspensioen met drie pijlers:
- AOW,
- werkgeverspensioen, en
- eigen pensioenvoorzieningen.
De term aanvullend pensioen wordt gebruikt voor die laatste pijler. Je kan zelf pensioen opbouwen door te sparen, beleggen, een levensverzekering af te sluiten of bijvoorbeeld door overwaarde op te bouwen in je eigen woning. Voorwaarde in dit laatste geval is wel dat je het huis voor je pensioen verkoopt of dan een fiscaal onvriendelijke hypotheek sluit.
naar boven


AOW (Algemene ouderdomswet)
De AOW is een volksverzekering. Iedereen die in Nederland woont, krijgt vanaf de 65 jarige leeftijd een staatspensioen, de AOW. Elk jaar vanaf je 15e tot en met je 64ste dat je in Nederland gewoond hebt, bouw je 2% van je AOW op. De maximale 100% is weer 50% van de AOW die vroeger een echtpaar kreeg. Daarom wordt de persoonsgebonden AOW 50% genoemd. Alleenstaanden krijgen hierboven een toeslag van 20%, zodat zij uiteindelijk maximaal 70% kunnen krijgen.

De toekomst:
We willen geen doemscenario schetsen, maar de kans dat de AOW in bijvoorbeeld 2030 nog bestaat in de huidige vorm (voor alle in Nederland wonenden, voor iedereen even hoog) is niet erg groot. Waarschijnlijker is dat alleen mensen die zelf geen pensioen hebben opgebouwd AOW zullen krijgen. De AOW is een omslagstelsel, wat betekent dat de werkenden van nu betalen voor de gepensioneerden van nu.

De geluiden over pensioentekorten in de kranten worden deels veroorzaakt doordat 80% van de werknemers al een tekort heeft, deels doordat men weet dat dit AOW probleem eraan komt en er nog geen oplossing voor is.


naar boven


Wat is AOW franchise?
Het deel van het salaris waarover je geen pensioen spaart, omdat er rekening mee wordt gehouden dat in principe iedere bewoner van Nederland bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd AOW krijgt.

Bedrijven willen de premies voor je pensioen kunnen boeken als bedrijfskosten zodat ze er geen belasting over betalen. Hieraan zijn maxima verbonden. Daarom bouw je via je werkgever niet over je hele salaris pensioen op. Anders zou je 70% van je salaris als pensioen krijgen + AOW = meer dan 70%. Dit staat de belastingdienst niet toe.


Vaak gaat het werkgevers pensioen uit van een kostwinnerssituatie.
Bij de opbouw van je werkgeverspensioen wordt meestal uitgegaan van de volgende eenvoudige som:
 • AOW +
 • werkgeverspensioen =
      70% van je middelloon of van je eindloon.


  Pensioenfondsen kunnen kiezen voor een AOW franchise van 50% (de AOW voor per persoon), van 70% (AOW voor alleenstaanden) en 100% (AOW voor de verzekerde + AOW voor de partner). Deze percentages worden soms gecorrigeerd voor inflatie, waarbij er van uit gegaan wordt dat de AOW uitkering in de toekomst hoger zal worden dan ze nu is.

  Een voor tweeverdieners ongunstig rekenvoorbeeld is:
 • eigen AOW +
 • AOW partner +
 • werkgeverspensioen =
      70% van je middelloon of van je eindloon


  Als de pensioenvoorzieningen van beide partners deze rekensom aanhouden kom je 2x AOW tekort voor een volledig pensioen.

  Nadeel: als de AOW franchise hoog is, is er veel kans dat je (te) weinig pensioen opbouwt. Voordeel: via een verzekering kan je de aanvulling van het tekort van de belasting aftrekken. Dit is een particuliere pensioen aanvulling die niet via de werkgever loopt.
  naar boven


  Beperkte eindloonregeling
  Bij deze vorm van bedrijfspensioen is er een afspraak waarbij de salarisstijgingen van bijvoorbeeld de laatste 5 jaar niet meer worden meegenomen in de hoogte van het werkgeverspensioen. Verder werkt de regeling hetzelfde als de eindloonregeling.
  naar boven


  Beschikbare premieregeling
  De beschikbare premieregeling is een vorm van werkgeverspensioen waarbij geen toezegging gedaan wordt over de hoogte van je pensioen. Elk jaar storten je werkgever en jijzelf premies. Aan het einde van de looptijd kijk je wat je daarvoor aan jaarlijkse pensioenuitkering kan 'kopen'.
  Nadeel van deze regeling is dat er geen waardevast element is zit (geen gegarandeerde indexering) en je niet weet wat je aan het einde van de looptijd zal hebben. Dit geldt ook voor eventuelde nabestaanden als de verzekerde overlijdt voor de pensioendatum.
  naar boven


  Combinatieregeling eindloon en middelloon pensioen
  Bij de combinatie regeling worden de twee bedrijfspensioenregelingen eindloon- en beschikbare premieregeling gecombineerd. De regeling geldt vaak voor de best betaalde werknemers van een instelling of bedrijf. De opbouw van het pensioen loopt tot een bepaald vooraf afgesproken salaris volgens de eindloon regeling. Boven dat salaris worden stortingen gedaan volgens het principe van de beschikbare premieregeling. Een deel van het pensioen is dus vooraf bekend bij de verzekerde/werknemer. Het andere deel is onbekend.
  naar boven


  Echtscheiding en pensioen
  De Wet Verevening Pensioenrechten bepaalt dat een partner die geen pensioen opgebouwd heeft, na het verbreken van een duurzame relatie (huwelijk of samenwonen met een samenlevingscontract) onder bepaalde voorwaarden aanspraak kan maken op een deel van de pensioenrechten van een partner die tijdens de relatie het meeste pensioen heeft opgebouwd.

  Dit geldt voor de pensioenrechten die gedurende de relatie zijn opgebouwd. En voor scheidingen die zijn ingeschreven na 1 mei 1995. Als de scheiding binnen twee jaar bij het pensioenfonds gemeld wordt, dan zal op verzoek de uitkering bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de verzekerde direct van het pensioenfonds naar beide partners gaan.

  Voor scheidingen van voor 1 mei 1995 geldt dat in het echtscheidingsconvenant moet zijn vastgelegd hoe het pensioen verdeeld is.
  naar boven


  Eigen pensioenvoorziening
  Nederland kent een ouderdomspensioen met drie pijlers: AOW, werkgeverspensioen en eigen pensioenvoorzieningen. De term aanvullend pensioen wordt gebruikt voor die laatste pijler. Je kan zelf pensioen opbouwen door te sparen, beleggen, een levensverzekering af te sluiten of bijvoorbeeld door overwaarde op te bouwen in je eigen woning. Voorwaarde in dit laatste geval is wel dat je het huis voor je pensioen verkoopt of dan een fiscaal onvriendelijke hypotheek sluit.
  naar boven


  Pensioen Eindloonregeling
  De eindloonregeling is een vorm van bedrijfspensioen waarbij de hoogte van je pensioen afhangt van de hoogte van je laatst verdiende salaris. Er wordt net gedaan alsof je dat salaris altijd verdiend hebt en daarvoor ook altijd pensioenpremie hebt betaald. Deze regeling is heel gunstig voor carrièremakers en duur voor de pensioenfondsen, omdat zij jaren lang te weinig opbouwen en pas op het laatste moment weten hoeveel er nodig is.
  naar boven


  Factor A
  De factor A is een tussen de belastingdienst en pensioenverzekeraars afgesproken bedrag waarin de pensioenopbouw van werknemers versleuteld is. Met deze factor A kan jij of je adviseur uitrekenen of je premies voor een eigen pensioenaanvulling kan aftrekken van de inkomstenbelasting.
  naar boven


  Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
  Fiscale regeling voor ondernemers om pensioen op te bouwen. Voorwaarden:
  - Je moet jaarlijks minimaal 1.225 uren voor de onderneming werken
  - Maximale jaarlijkse inleg 12% van de jaarwinst of maximaal € 10.951
  - De oudedagsreserve mag niet groter zijn dan het ondernemingsvermogen
  - Premies betaald voor een verplicht gestelde pensioenregeling, moeten in mindering worden gebracht op het gestelde maximumbedrag
  - Elk jaar mag je opnieuw beslissen of je een deel van de winst als oudedagsreserve opneemt


  Let op!!
  Met de oudedagsreserve bouw je niet echt een pensioen op. Je hebt alleen een fiscale reserve gevormd. Over die reserve moet je straks afrekenen met de fiscus. Van de (fiscale) oudedagsreserve kan je het een levensverzekering aankopen, sparen of beleggen.

  Per 1 januari 2006 mag de FOR niet meer fiscaal vriendelijk in een overbruggingslijfrente worden gestort. Als je deze balanspost hebt, kan je alleen nog in 2005 van de mogelijkheden gebruikt maken!
  naar boven


  Hoge franchise
  Over het algemeen is een hoge franchise niet gunstig voor de uiteindelijke hoogte van je pensioeninkomen. Zie ook: Aow Franchise.

  naar boven


  Indexering
  Verhoging van AOW en andere pensioen bestanddelen naar aanleiding van prijsstijging of loonontwikkeling. Indexering is nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent voor pensioenen, dat er alleen een inflatiecorrectie betaald zal worden als het pensioenfonds of de verzekeraar voldoende geld heeft.
  naar boven


  Kapitaalverzekering
  Sinds de belastingherzieningen is een kapitaalverzekering vooral gunstig in combinatie met een hypotheek.

  Bij een kapitaalverzekering spaar je door de jaren heen voor later. Je betaalt premie en na afloop krijg je een belastingvrije kapitaal uitkering. Vaak wordt de kapitaalverzekering gebruikt om een hypotheek te financieren. Bij de aankoop van je huis, sluit je dan een spaar- of levenshypotheek af. Op de einddatum krijg je als verzekerde een bedrag ineens uitgekeerd, om de hypotheek mee af te lossen.

  Deze vorm is sinds de belastingherziening in 2001 vooral fiscaal aantrekkelijk als je het combineert met je hypotheek: zolang de lening loopt, is de rente voor het hele hypotheekbedrag aftrekbaar van de belasting en betaal je dus minder belasting. Dit fiscaal voordeel geldt alleen als het huis je hoofdverblijf is!
  naar boven


  Koopsom
  Fiscaal gunstig pensioensparen als je je geld langere tijd wegzet

  Een koopsom is een zogenaamde gerichte lijfrente verzekering waarbij je eenmalig een bedrag inlegt om er later een groter bedrag voor terug te krijgen. Dit ingelegde bedrag is tot op zekere hoogte aftrekbaar van de belasting, wanneer je het gebruikt om een pensioen gat te dichten. Deze vorm wordt veel gebruikt bij de Gouden Handdruk.
  naar boven


  Levensloop regeling
  Wat is het?
  Wettelijke regeling ter vervanging van de VUT en prépensioenregeling, met als doel het mogelijk te maken om werk en privé beter te kunnen combineren.

  Voor wie?
  Alle werknemers die in Nederland werken

  Wat kan je ermee?
  Maximaal 12% per jaar van je brutoloon sparen, om dit later te gebruiken om inkomen te hebben tijdens een periode waarin je niet werkt. De levensloopregeling kan in overleg met de werkgever gebruikt worden voor elke vorm van verlof, zoals:
  - eerder met pensioen
  - tussentijds tijdelijk stoppen met werken (sabbatical)
  - zorgverlof
  - ouderschapsverlof
  - adoptieverlof
  - verlof voor stervensbegeleiding
  - educatie verlof

  naar boven


  Lijfrente
  Fiscaal gunstig pensioensparen - zeker bij een looptijd langer dan 15 jaar
  Een lijfrente is een individuele spaarregeling via een verzekeringsmaatschappij. Je legt periodiek (bijvoorbeeld per maand) of eenmalig een bedrag in. Dit is de opbouwfase. De verzekeraar zorgt ervoor dat dit kapitaal groeit. Van tevoren bepaal je wanneer je stopt met betalen en begint met ontvangen.

  De woorden lijfrente en lijfrenteverzekering worden door elkaar gebruikt.
  naar boven


  Middelloonregeling
  De middelloonregeling is een vorm van werkgeverspensioen waarbij de hoogte van je pensioen wordt bepaald door je jaarlijkse inleg. Elk jaar spaar je samen met je werkgever 1,75 tot 2,00% van je pensioen. Aan het eind van je loopbaan is je pensioen dus gebaseerd op je gemiddelde salaris gedurende je loopbaan. Voor de meeste werknemers is dit een prima regeling.
  Ook geschreven als: "middel loon regeling, middelloon regeling of middel loonregeling"
  naar boven


  Op tijd pensioen regelen
  Wanneer ben je op tijd om voor je oudedagsvoorziening te zorgen?
  Dat verschilt per persoon. Wanneer wil je met pensioen? Wat voor inkomen wil je dan hebben? Hoeveel heb je opgebouwd via je werkgever? Hoeveel AOW ga je ontvangen?

  In het algemeen zijn de volgende opmerkingen te maken:
  - hoe eerder je begint, hoe minder je per jaar kwijt bent aan een goede pensioenvoorziening
  - op het moment dat er gaten en breuken ontstaan in je pensioen, kan je de premie voor de pensioenverzekering vrijwel altijd aftrekken van de belasting
  - als je minder dan 15 jaar de tijd hebt voordat je met pensioen gaat, heeft verzekeren waarschijnlijk geen zin meer. Je kan dan beter sparen.

  naar boven


  Oudedagsreserve
  Als je bedrijf winst maakt, mag je een deel daarvan als oudedagsreserve op je balans opnemen. Je moet jaarlijks minimaal 1.225 uren voor de onderneming werken. Je mag 12% van je jaarwinst toevoegen aan de reserve tot een maximum van € 10.799. Ook mag de oudedagsreserve mag niet groter zijn dan het ondernemingsvermogen. Als je premies hebt betaald voor een verplicht gestelde pensioenregeling, dan moet je deze premie in mindering brengen op het gestelde maximumbedrag. Elk jaar mag je opnieuw beslissen of je een deel van de winst als oudedagsreserve opneemt.

  Let er wel op dat je met je oudedagsreserve niet echt een pensioen opbouwt. Je hebt alleen een fiscale reserve gevormd. Over die reserve moet je straks afrekenen met de fiscus. Van de (fiscale) oudedagsreserve kan je het een levensverzekering aankopen, sparen of beleggen.
  naar boven


  Partnertoeslag
  Wanneer je partner 65 jaar wordt, gaat hij of zij AOW ontvangen. Als jij deze leeftijd nog niet hebt bereikt, ontvang je nog geen AOW. Jullie gezamenlijk inkomen kan hierdoor tijdelijk lager uitvallen. Hoe lang je samen met minder geld moet toekomen, hangt af van het leeftijdsverschil tussen jullie twee. Ben jij bijvoorbeeld twee jaar jonger dan je partner, dan ontvangen jullie samen twee jaar lang alleen de AOW van je partner. Ben je vijf jaar jonger, dan geldt dat voor een periode van vijf jaar. Of het nodig is om nu al maatregelen te nemen, hangt af van jullie financiële situatie op dat moment.

  Nu is het nog zo dat de jongere partner van de 65-plusser recht kan hebben op een partnertoeslag. Maar de partnertoeslag AOW stopt op 1 januari 2015. Iedereen die na deze datum 65 jaar wordt, ontvangt alleen zelf AOW en geen partnertoeslag meer voor zijn jongere partner. Het stopzetten van de partnertoeslag AOW heeft gevolgen voor je als je bent getrouwd of samenwoont, jij of je partner in of na 1950 is geboren, en de jongste van de twee heeft geen of weinig inkomen.

  Voor mensen die op dit moment een partnertoeslag ontvangen, verandert er niets. En ook als je vóór 1 januari 1950 bent geboren, wordt de toeslag gewoon uitgekeerd tot de jongste partner 65 jaar wordt en zelf AOW ontvangt. De partnertoeslag is wel afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Heeft deze een eigen inkomen, dan vervalt al gauw de partnertoeslag.
  naar boven


  Pensioenbreuk
  Een pensioenbreuk ontstaat als een werknemer bij verandering van werkomgeving de opgebouwde pensioenrechten niet mee kan nemen. Vrijwel altijd levert dit een verslechtering van het opgebouwde pensioen op door de kleine lettertjes in de pensioenreglementen.

  Elk voordeel heeft een nadeel; pensioenopbouw is alleen aftrekbaar van de belasting als je een aantoonbaar tekort hebt. Als je een of meerdere keren van werkgever veranderd bent, dan kan het de moeite waard zijn om een afspraak met een adviseur te maken.

  Ook raken veel pensioenfondsen en slapende deelnemers elkaar in de loop der jaren kwijt. Zie ook: http://www.duidelijkpensioen.nl/. Als je van baan verandert kan het nuttig zijn om dit met de salarisbesprekingen bij je nieuwe werkgever mee te nemen.
  naar boven


  Pensioengat
  Een pensioengat is een populaire term voor verschillende tekorten die kunnen ontstaan in de opbouw van je pensioen. Dit kunnen grote of kleine gaten zijn.

  Bij voorbeeld:
  - geen opbouw van het werkgevers pensioen over variabele inkomensbestanddelen: lease auto, bonus, arbeidsuren toeslag, winstdeling
  - AOW franchise: je werkgeverspensioen gaat uit van een kostwinnerssituatie, waardoor je als alleenstaande of tweeverdieners minder dan 70% van je loon als pensioen opbouwt
  - late start: pensioenen bouwen doorgaans in 40 jaar op. Als je pas na je 25ste begint met een baan waarbij je pensioen opbouwt, dan is de kans groot dat je het pensioen niet meer volledig opbouwt
  - deeltijdwerk: als je altijd in deeltijd werkt, dan hoeft er niets aan de hand te zijn. Je bent immers gewend aan dit salaris en bouwt daarover pensioen op. Je kan een pensioengat hebben, omdat werkgevers vroeger niet altijd verplicht waren deeltijd werkers pensioenrechten toe te kennen. Als je maar een aantal jaren in deeltijd werkt, bouw je vrijwel zeker niet je volledige pensioen op. De opbouw is voor elk jaar immers gerelateerd aan het aantal gewerkte uren
  - door echtscheiding/verbroken samenlevingscontract: de partner met de minste pensioenopbouw kan aanspraak maken op de in de periode van huwelijk of samenleven opgebouwde pensioenrechten
  - als een oudere partner 65 wordt voor 2015 en de jongere partner werkt of een uitkering heeft. Dan wordt de toeslag op de AOW van de oudere partner verminderd (via rekenregel maar wel substantieel) met het inkomen of uitkering van de jongere partner, totdat de laatste ook 65 wordt. Het pensioen van de oudere partner heeft via de franchise voor gehuwden gerekend met een dubbele AOW, die pas wordt gegeven als de partner ook 65 is.

  Elk voordeel heeft een nadeel; pensioenopbouw is alleen aftrekbaar van de belasting als je een aantoonbaar tekort hebt. Als je een pensioengat hebt, dan kan het de moeite waard zijn om snel een afspraak met een adviseur te maken.
  naar boven


  Prepensioen
  Wat is het? Prepensioen (of vroegpensioen) is een regeling waarbij je kunt kiezen op welke leeftijd je met pensioen gaat. De meeste prepensioenregelingen gaan uit van een richtleeftijd van 62 jaar. Je spaart zelf voor je prepensioen. Net als bij je ouderdomspensioen spaar je uit je brutoloon en je werkgever betaalt een deel van de premie. Omdat je uit je brutoloon spaart is het een gunstige manier om een spaarpotje op te bouwen. Wanneer je gebruik gaat maken van je prepensioen dan ga je er inkomstenbelasting over betalen. Vanaf 1 januari 2006 vervalt de fiscale regeling om voor prepensioen te sparen.
  naar boven


  Rekenvoorbeeld AOW tweeverdieners
  Bij de opbouw van je werkgeverspensioen wordt meestal uitgegaan van de volgende eenvoudige som: AOW +
  werkgeverspensioen =
  70% van je middelloon of van je eindloon.


  Maar hoeveel rekent je pensioenregeling voor AOW? Veel pensioenfondsen gaan uit van een klassieke gezinssituatie met een kostwinner en een niet-werkende partner.

  Het rekenvoorbeeld ziet er dan zo uit:
  eigen AOW +
  AOW niet-werkende partner +
  werkegeverspensioen =
  70% van je middelloon of van je eindloon


  Als je allebei werkt ben je voor je pensionering gewend aan twee salarissen. Bij pensionering raak je beiden 30% van je normale inkomsten kwijt. Als beide een werkgeverspensioen krijgen dat uitgaat van deze rekenmethode (men noemt dit een hoge franchise - dat klinkt gunstig, maar is het niet!!), dan kom je in de pensioenopbouw ook nog eens allebei 1x AOW tekort.

  In 2004 zou dat een tekort van EUR 7956,36 per persoon per jaar zijn.

  naar boven


  Slapers
  Zo worden deelnemers in een pensioenfonds genoemd die nog een pensioenclaim hebben, maar geen premie meer betalen. Dit geldt eigenlijk altijd voor oud-werknemers, die hun pensioen niet mee hebben genomen naar het pensioenfonds van hun nieuwe werkgever.
  naar boven


  Spaarloon informatie
  Wat is het?
  Spaarloon of bedrijfssparen is een regeling waarbij het mogelijk gemaakt is om jaarlijks € 613,- belastingvrij kunt sparen.Voorwaarde is dat het geld 4 jaar vast moet blijven staan, of geïnvesteerd wordt in een pensioenregeling (via een verzekering).
  Voor wie?
  Werknemers waarvan de werkgever de regeling aanbiedt
  Extra bepalingen:
  Vanaf 2006 zal een werknemer jaarlijks moeten kiezen of hij/zij deelneemt aan de spaarloonregeling of aan de levensloopregeling

  naar boven


  Tijdelijk ouderdomspensioen
  Tijdelijk ouderdomspensioen is een uitdrukking die gebruikt kan worden voor een prepensioen; dus een tijdelijke pensioenaanvulling uit hoofde van afspraken tussen werkgever en werknemer. Maar de uitdrukking wordt ook gebruikt voor een tijdelijke uitkering van een individuele levensverzekering. Hierbij kan je denken aan een tijdelijke oudedags lijfrente die uitkeert in de actievere jaren van 65 tot 75.
  naar boven


  Vroegpensioen
  Wat is het?
  Vroegpensioen (of prepensioen) is een regeling waarbij je kunt kiezen op welke leeftijd je met pensioen gaat. De meeste prepensioenregelingen gaan uit van een richtleeftijd van 62 jaar.

  Je spaart zelf voor je prepensioen. Net als bij je ouderdomspensioen spaar je uit je brutoloon en je werkgever betaalt een deel van de premie. Omdat je uit je brutoloon spaart is het een gunstige manier om een spaarpotje op te bouwen. Wanneer je gebruik gaat maken van je prepensioen dan ga je er inkomstenbelasting over betalen. Vanaf 1 januari 2006 vervalt de fiscale regeling om voor prepensioen te sparen.
  naar boven


  Werken in het buitenland
  Voor elk jaar dat je niet in Nederland ingeschreven staat krijg je 2% van je persoonsgebonden AOW minder.

  Ook kan werken in het buitenland consequenties hebben voor je werkgeverspensioen. Als je voor een Nederlandse werkgever werkt en blijft werken, is het verstandig of er standaard afspraken over zijn en of je die anders kan maken. Wanneer je gaat werken voor een niet Nederlandse werkgever, dan kan het zijn dat je tijdelijk geen pensioen opbouwt of dat doet volgens andere regels. Van belang kan zijn of je hierop ook recht hebt als je tijdens je pensioen niet in dat betreffende land woont.

  Ook kan werken in het buitenland gevolgen hebben voor de fiscale aftrekbaarheid van de premies van een eigen pensioenvoorziening. Aftrekken kan alleen als je in Nederland belastingplichtig bent.
  naar boven


  Werkgeverspensioen
  De meeste werkgevers hebben een collectief (gemeenschappelijk) pensioen voor hun medewerkers. Die pensioenen worden beheerd door een onafhankelijk (bedrijfs)pensioenfonds of door een verzekeraar. De pensioenpremies worden gedeeltelijk door de werkgever betaald en gedeeltelijk op het loon van de werknemer ingehouden. De werkgever meldt nieuwe medewerkers bij het pensioenfonds aan en allen krijgen jaarlijks een overzicht van de opgebouwde pensioenrechten.
  naar boven


  Wonen buitenland (na pensionering)
  Als je na je pensioen in het buitenland gaat wonen, verlies je in principe je recht op AOW. Hierop zijn uitzonderingen; als je bijvoorbeeld slechts een deel van het jaar buiten Nederland woont of in het geval van oud-gastarbeiders die in het kader van een speciale regeling zijn teruggekeerd naar het land van herkomst.
  naar boven


  Wonen in het buitenland (opbouwfase)
  Elk jaar vanaf je 15e tot en met je 64ste dat je in Nederland gewoond hebt (hiervoor worden de gegevens van de burgerlijke stand gebruikt), bouw je 2% van je AOW op. Totaal: 100% Uitzonderingen: Opvarenden in de koopvaardij en werknemers die in dienst van het koninkrijk in het buitenland hebben gewoond, bouwen in die jaren toch gewoon AOW op.
  naar boven

   Niks gevonden? zoek verder met  google.ikinternet.nl:
  Google

 •  

  contact | nieuwsbrief | vacatures | over.ikinternet | ikinternet.nl |